Các loại hình doanh nghiệp - P5

Cập nhật: 2016-12-12 15:51:11

Ở các phần trước, chúng ta đã được tiếp xúc với bốn loại hình doanh nghiệp phổ biến. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về loại hình doanh nghiệp cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng.


cong-ty-hop-danh.PNG

Thành lập công ty hợp danh


Loại hình Công ty Hợp Danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp mà trong đó:

+ Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung ngoài các thành viên hợp danh có thể thành viên góp vốn.

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

+ Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà đã góp vào công ty.


Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.


Công ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài các thành viên công ty hợp danh còn có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình đã góp vào công ty. Các thành viên công ty có quyền quản lý công ty và tiến hành các hoạt động kinh doanh, cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty.


Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận theo tỷ lệ tại quy định điều lệ công ty, các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau khi quyết định về các vấn đề quản lý công ty.


cong-ty-hop-danh1.PNG

Uy tín của Công ty hợp danh


* Ưu điểm:

• Công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.

• Việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp bởi số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.


* Nhược điểm:

• Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

• Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật công ty năm 2005 nhưng trên thực tế loại hình công ty này chưa phổ biến.